↑ Return to Support

International Resource Centers

Fukuoka City

Fukuoka City International Center 092-262-1700

Kokusai Hiroba (Fukuoka Prefecture) 092-725-9200

Kitakyushu City

Kitakyushu International Association 093-643-5931